DRB
 |  DRBS
 |  DRB-SUS
 |  DRBS-SUS
 |  DOH
 |  DOHS
 |  DJC
 |  DJCS
 |  DRJT
 |  Connecting Shaft

DRG
 |  DRGL
 |  DRN
 |  DRCJ
 |  DRS/DRW/DRA
 |  DRJ/DRP
 |  Set Collars
 |  DRFC
 |  DHDA-A
 |  DHDA-B
 
- Clamp Type만 있습니다.
- 전장이 짧은 죠타입 커플링입니다.
 
- 재질 : 고강성 알루미늄 합금
- 표면처리 : 알루마이트
 
- 비표준 내경 및 키 홈 가공해 드립니다.