DRB
 |  DRBS
 |  DRB-SUS
 |  DRBS-SUS
 |  DOH
 |  DOHS
 |  DJC
 |  DJCS
 |  DRJT
 |  Connecting Shaft

DRG
 |  DRGL
 |  DRN
 |  DRCJ
 |  DRS/DRW/DRA
 |  DRJ/DRP
 |  Set Collars
 |  DRFC
 |  DHDA-A
 |  DHDA-B
 
- 具有优越的平衡性能.
- 使用长轴连接增大便利性减少成本费用.
- 夹紧式型号可加工成分离式.
- 在安装及拆解上分离式极为便利.
- 可根据客户的需求来定制轴的长短.
 
 
 
※ 订货及咨询请联系总公司.