DRB
 |  DRBS
 |  DRB-SUS
 |  DRBS-SUS
 |  DOH
 |  DOHS
 |  DJC
 |  DJCS
 |  DRJT
 |  Connecting Shaft

DRG
 |  DRGL
 |  DRN
 |  DRCJ
 |  DRS/DRW/DRA
 |  DRJ/DRP
 |  Set Collars
 |  DRFC
 |  DHDA-A
 |  DHDA-B
 |  DHRA
 

- High Gain Rubber防震橡胶联轴器可抑制在马达等产
  生的共振现象,是可缩短稳定时间的新型橡胶联轴器。

- 速度偏差也可作为橡胶材质有效控制震动及应对。

- 卓越的 削减性能和刚性带来的高 增益,有助于提高生
  产效率和品质。

 
 
防震橡胶 : HNBR
锁紧螺栓 : SCM 435 (黑色氧化膜)
轴套 : 高刚性铝合金